مرکز مشاوره و خدمات مامایى سلامت مادران

امادگى دوران باردارى، زایمان، بعد از زایمان و پرورش کودك

رسالت مرکز سلامت مادران

بارداري و زایمان دو پدیده کاملا طبیعی محسوب میشود که بیش از اینکه نیازمند مداخله ي طبی باشد حمایت و همراهی مادر را میطلبد . در واقع حاملگی مثل بلوغ و یائسگی یکی از دوران هاي مهم و تکاملی زندگی یک زن تلقی میشود که طی آن باید تکامل در جهت قبول وظایفی صورت گیرد تا نقش مادري بهتر پذیرفته شود . زندگی قبل از تولد آغاز میشود و رشد متعادل کودکان ما ارتباط تنگاتنگ با سلامت جسم و روان مادر در بارداري دارد . عدم اگاهی مادر و پدر در این ماه هاي حیاتی میتواند اثرات جبران ناپذیري در سلامت آینده سازان فرداي جامعه بگذارد.


درباره ما

بارداري و زایمان دو پدیده کاملا طبیعی محسوب میشود که بیش از اینکه نیازمند مداخله ي طبی باشد حمایت و همراهی مادر را میطلبد . در واقع حاملگی مثل بلوغ و یائسگی یکی از دوران هاي مهم و تکاملی زندگی یک زن تلقی میشود که طی آن باید تکامل در جهت قبول وظایفی صورت گیرد تا نقش مادري بهتر پذیرفته شود . زندگی قبل از تولد آغاز میشود و رشد متعادل کودکان ما ارتباط تنگاتنگ با سلامت جسم و روان مادر در بارداري دارد . عدم اگاهی مادر و پدر در این ماه هاي حیاتی میتواند اثرات جبران ناپذیري در سلامت آینده سازان فرداي جامعه بگذارد. هدف ما آماده کردن مادر باردار و افزایش شناخت وي نسبت به تغییرات بوجود آمده و ارتقاي بهداشت خود و فرزند آینده اش و همچنین استفاده از مهارت هایی مانند تمرینات بدنی . تن آرامی و تمرکز . تمرینات تنفسی و اصلاح وضعیت است تا مادران آینده بتوانند با توانمندي جسمی و اعتماد به نفس بیشتر این مرحله ي جدید زندگی را آغاز نمایند.

ماماى همراه و پشتیبان

بارداري و زایمان دو پدیده کاملا طبیعی محسوب میشود که بیش از اینکه نیازمند مداخله ي طبی باشد حمایت و همراهی مادر را میطلبد . در واقع حاملگی مثل بلوغ و یائسگی یکی از دوران هاي مهم و تکاملی زندگی یک زن تلقی میشود که طی آن باید تکامل در جهت قبول وظایفی صورت گیرد تا نقش مادري بهتر پذیرفته شود . زندگی قبل از تولد آغاز میشود و رشد متعادل کودکان ما ارتباط تنگاتنگ با سلامت جسم و روان مادر در بارداري دارد . عدم اگاهی مادر و پدر در این ماه هاي حیاتی میتواند اثرات جبران ناپذیري در سلامت آینده سازان فرداي جامعه بگذارد