مرکز مشاوره و خدمات مامایى سلامت مادران

امادگى دوران باردارى، زایمان، بعد از زایمان و پرورش کودك

مشاوره بلوغ

 
نوجواني مرحله بلوغ –جسماني- رواني- اجتماعي و گذر از مرحله کودکي به بزرگسالي است.از طرف ديگر نوجواني شروع زندگي باروري است . لذا توصيه مي شود تا نوجوانان در اين دوران با ساختار بدن فيزيکي خود آشنا در حفظ آن کوشا باشند تا عوارض و مشکلات شايعي که در مرحله ازدواج و بارداري مشاهده مي کنيم به حداقل برسد . هم چنين توجه به ساختار بدن رواني و رشد و بلوغ اين بدن نيز در رشد متعادل شخصيتي اين دوران حائز اهميت است.

جهت گرفتن وقت مشاوره با ما تماس بگیرید .