مرکز مشاوره و خدمات مامایى سلامت مادران

امادگى دوران باردارى، زایمان، بعد از زایمان و پرورش کودك

استاد مشاور رساله کارشناسی ارشد : بررسی تاثیر آموزش دلبستگی مادر _جنین بر موفقیت و طول مدت شیردهی در زنان نخست زا ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،آناهیتا رحیمی (1397)

 
مرکز سلامت مادران با هدف ارتقای توسعه انسانی از دوره جنینی ضمن خدمات بهداشتی ، درمانی ، مشاوره ای به زنان این مرز و بوم در دانشگاه های معتبر کشور در برنامه های تحقیقاتی همکاری دارد .
 
فعاليت هاي تحقيقاتي با مشاركت مركز مشاوره و خدمات مامايي سلامت مادران 
♦استاد مشاور رساله کارشناسی ارشد : تاثیر تحریک حس شنوایی جنین در تکامل شناختی کودک ، دانشکده علوم اعصاب دانشگاه شهید بهشتی - مریم طباطبایی (1396-1397 )
♦همکاری در پایان نامه کارشناسی ارشد ، مطالعه خوانش زنان نخست باردار از فیلم مستندی با موضوع زایمان طبیعی ، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران  ( 1396)
 ♦  تدوين و ارزيابي اثر بخشي برنامه ي مداخله اي مبتني بر بازي هاي عصب نمايشي بر دلبستگي مادر-نوزاد وسلامت روان نوزادان 
♦طرح تحقيقاتي الهام توكلي پايان نامه دكترا دانشگاه علامه طباطبا يي - فيروزه روستا استاد مشاور 
(1394)
   ♦بررسي تاثير تن آرامي بر قند خون ناشتا و فشار خون مادران مبتلا به ديابت بارداري 
♦طرح تحقيقاتي سارا بيدگلو پايان نامه فوق ليسانس دانشكده مامايي دانشگاه تهران - فيروزه روستا استاد مشاور 
(1393)
 ♦  بررسي تاثير تن آرامي بر ميزان اضطراب زنان باردار گروه پر خطر 
♦طرح تحقيقاتي فرزانه رحيمي دانشكده مامايي امور بين الملل سهيد بهشتي پايان نامه فوق ليسانس - فيروزه روستا استاد مشاور 
(1393)
  ♦ بررسي تاثير زور زدن حين مرحله دو زايمان با استفاده از تكنيك هاي تنفسي بر وضعيت پرينه 
♦طرح تحقيقاتي زهره احمدي دانشكده مامايي شهيد بهشتي پايان نامه فوق ليسانس - فيروزه روستا استاد مشاور 
(1392)
   ♦تاثير تن آرامي بر كاهش ترس و انجام زايمان طبيعي طرح تحقيقاتي محبوبه خرسندي دانشگاه تربيت مدرس 
♦پايان نامه دكترا - فيروزه روستا همكار طرح 
(1387 )
 فيلم هاي آموزشي فيروزه روستا در سايت وب ياد  
نقش ریزمغذی ها در پیشگیری از بی اختیاری ادراری  ( مقاله تایید شده دومین کنگره بین المللی روش های کم تهاجمی زنان و مامایی ایران ) ( 1395) 
استاد مشاور رساله کارشناسی ارشد : بررسی تاثیر آموزش دلبستگی مادر _جنین بر موفقیت و طول مدت شیردهی در زنان نخست زا ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،آناهیتا رحیمی (1397)