مرکز مشاوره و خدمات مامایى سلامت مادران

امادگى دوران باردارى، زایمان، بعد از زایمان و پرورش کودك

فعالیت های پژوهشی و فرهنگی

فعاليت هاي تحقيقاتي با مشاركت مركز مشاوره و خدمات مامايي سلامت مادران 
 ♦  تدوين و ارزيابي اثر بخشي برنامه ي مداخله اي مبتني بر بازي هاي عصب نمايشي بر دلبستگي مادر-نوزاد وسلامت روان نوزادان 
♦طرح تحقيقاتي الهام توكلي پايان نامه دكترا دانشگاه علامه طباطبا يي - فيروزه روستا استاد مشاور 
(1394)
   ♦بررسي تاثير تن آرامي بر قند خون ناشتا و فشار خون مادران مبتلا به ديابت بارداري 
♦طرح تحقيقاتي سارا بيدگلو پايان نامه فوق ليسانس دانشكده مامايي دانشگاه تهران - فيروزه روستا استاد مشاور 
(1393)
 ♦  بررسي تاثير تن آرامي بر ميزان اضطراب زنان باردار گروه پر خطر 
♦طرح تحقيقاتي فرزانه رحيمي دانشكده مامايي امور بين الملل سهيد بهشتي پايان نامه فوق ليسانس - فيروزه روستا استاد مشاور 
(1393)
  ♦ بررسي تاثير زور زدن حين مرحله دو زايمان با استفاده از تكنيك هاي تنفسي بر وضعيت پرينه 
♦طرح تحقيقاتي زهره احمدي دانشكده مامايي شهيد بهشتي پايان نامه فوق ليسانس - فيروزه روستا استاد مشاور 
(1392)
   ♦تاثير تن آرامي بر كاهش ترس و انجام زايمان طبيعي طرح تحقيقاتي محبوبه خرسندي دانشگاه تربيت مدرس 
♦پايان نامه دكترا - فيروزه روستا همكار طرح 
(1387 )
 فيلم هاي آموزشي فيروزه روستا در سايت وب ياد  
 
نقش ریزمغذی ها در پیشگیری از بی اختیاری ادراری  ( مقاله تایید شده دومین کنگره بین المللی روش های کم تهاجمی زنان و مامایی ایران ) ( 1395)