مرکز مشاوره و خدمات مامایى سلامت مادران

مرکز مشاوره و خدمات مامایى سلامت مادران

امادگى دوران باردارى، زایمان، بعد از زایمان و پرورش کودك

هفته جهانی کودک

 

سمینار دوران طلایی کودکی ، با همکاری موسسه هم نوا ،  به مناسبت هفته جهانی کودک ، سخنرانان  : فیروزه روستا ، علی ترقی جاه