مرکز مشاوره و خدمات مامایى سلامت مادران

مرکز مشاوره و خدمات مامایى سلامت مادران

امادگى دوران باردارى، زایمان، بعد از زایمان و پرورش کودك

خطاب به والدین جوان

مادر و پدر جوان! 
با کودکت به‌گونه‌ای رفتار کن که وقتی بزرگ شد و به قدرت رسید رابطه‌اش با همه‌چیز چه زیردست و چه بالادست برنده برنده باشد.
با کودکت به گونه‌ای رفتار کن که هم به حقوق و احساس خودش احترام بگذارد و هم به حقوق و احساس دیگران.
با کودکت به گونه‌ای رفتار کن که به جای زور و خشونت گفت‌وگو کردن را یاد بگیرد.
با کودکت  به گونه‌ای رفتار کن که وقتی مورد نقد و اعتراض دیگری قرار گرفت، گوش کند و با آرامش و با هوش کلامیش پاسخگو باشد و نه جنگجو.
و با کودکت به گونه‌ای رفتار کنکه با امنیت بزرگ شود و وقتی بزرگ شد و مقام گرفت جامعه‌‍‌اش را امن کند.
«فیروزه روستا»