مرکز مشاوره و خدمات مامایى سلامت مادران

مرکز مشاوره و خدمات مامایى سلامت مادران

امادگى دوران باردارى، زایمان، بعد از زایمان و پرورش کودك

نشست زایمان ارگانیک

نشست زایمان ارگانیک با حضور مادران با تجربه زایمان طبیعی و خانم روستا مدرس ارشد زایمان 

این نشست برای مادران باردار در ماه اخر بارداری رایگان است
شنبه چهاردهم  بهمن ماه ساعت نه صبح